25105662_10155091471132727_2056995946_n

Sponge snail at Koh Bon Thailand